FAQ

Få svar på dine spørgsmål om tekstilbaseret ventilation • Hvorfor skal man vælge tekstilkanaler/indblæsningsposer fremfor stålkanaler?

 • Hvad er afbøjning af fristråle?
  Når indblæsningsluften og rumluften ikke har samme temperatur, vil en fristråle bøje af enten opad eller nedad på grund af forskellen i lufttæthed. En opvarmet luftstrøm vil afbøje opad, mens en afkølet luftstrøm vil afbøje nedad.

 • Hvad er industriel køling?
  Industriel køling er en generel betegnelse for køling i industrielle virksomheder, hvor der er behov for maksimale lufthastigheder i rummet.

 • Hvad er komfortventilation?
  Komfortventilation er en generel betegnelse for ventilation i lokaler med krav til komfort (temperatur, lufthastighed, relativ fugtighed, luftkvalitet osv.).

 • Hvad er relativ luftfugtighed?
  Den relative luftfugtighed er defineret som forholdet mellem den aktuelle mængde vanddamp i en luftmasse og den maksimale mængde vanddamp, som luftmassen kan indeholde, hvilket afhænger af luftmassens temperatur og tryk.

 • Hvad er dugpunktstemperatur?
  Dugpunktet er den temperatur, ved hvilken en given luftmasses indhold af vanddamp, under afkøling ved konstant tryk, vil fortættes til flydende vand. Dugpunktet beskriver, hvor tæt en luftmasse er på at være mættet med vanddamp. Når dugpunktstemperaturen falder til under frysepunktet, kaldes det ofte frostpunktet, da vanddampene ikke længere genererer dug, men istedet genererer rimfrost.

 • Hvad er personers aktivitetsniveau?
  Aktivitetsniveauet for personer i rummet beskriver, hvor meget personerne bevæger sig, dvs. hvor stor varmemængde de afgiver til rummet. Kravene til ventilationen afhænger ofte af en persons aktivitetsniveau.

 • Hvad er isotermisk luft?
  Isotermisk luft er luft, der ikke påvirkes af opdrift, dvs. indblæsningsluft med samme temperatur som den omgivende luft.

 • Hvad er Delta T (ΔT)?
  Det er forskellen på indblæsningstemperatur og rumtemperatur. Hvis et rum i en kølesituation har en ΔT på f.eks. -3°C, så er rumtemperaturen eksempelvis på 24 °C og indblæsningstemperaturen på 21 °C.

 • Hvad er stratifikation og temperaturgradient?
  Stratifikation betyder lagdeling og angiver temperaturen i et givent område. Hvis den opvarmede indblæsningsluft kortslutter (samles under loftet), vil temperaturgradienten i rummet betegnes som høj.

 • Hvad er ventilationseffektivitet og temperatureffektivitet?
  Ventilationseffektiviteten er et mål for udnyttelsen af ventilationssystemet. Ventilationseffektiviteten beskriver forholdet mellem den gennemsnitlige forurening i opholdszonen og forureningen i udsugningsluften.

  Temperatureffektiviteten beskriver forholdet mellem temperaturniveauet i opholdszonen og temperaturen i udsugningsluften. Hvis udsugningsåbningen er placeret højt i rummet, vil temperatureffektiviteten give en indikation af, om varm luft kortslutter i rummet. Ved opblandingsventilation kan temperatureffektiviteten blive max. 1, dvs. 100% opblanding. Ved fortrængningsventilation kan temperatureffektiviteten blive højere end 1 på grund af stratifikation. Derfor kan fortrængningsventilation være med til at begrænse energiforbruget.

 • Hvad er termisk og atmosfærisk indeklima?
  Menneskets opfattelse af det termiske indeklima er afhængig af lufttemperatur, middelstrålingstemperatur, lufthastighed og relativ fugtighed. Menneskets opfattelse af det atmosfæriske indeklima er afhængig af luftkvaliteten, der ofte påvirkes af forureningskilder, f.eks. organiske dampe, bakterier, røg osv.

 • Hvad er CO2 og ppm?
  Kuldioxid (CO2) er affaldsstoffer, der dannes i forbindelse med den menneskelige forbrænding. Det er en drivhusgas, som ved høj koncentration i luften kan få personerne i rummet til at blive døsige, få hovedpine eller udføre arbejde ved lavere aktivitetsniveau. Mennesket er den største kilde til udvikling af kuldioxid.

 • Hvad er geometrisk indløbsareal og effektivt indløbsareal?
  Det geometriske indløbsareal, f.eks. af dyser, er det geometriske areal af indløbsåbningen. Ved alle typer luftindløb sker der en sammentrækning af luftstrømmen, dvs. at det effektive indløbsareal bliver mindre end det geometriske indløbsareal. Forholdet mellem det effektive indløbsareal og det geometriske indløbsareal vil derfor altid være under 1. Dette forhold kaldes "kontraktionskoefficienten" for indløbsåbningen.

 • Hvilken type ventilator er bedst til TBV?
  Ventilationssystemer opererer med to typer ventilatorer:  Aksialventilatorer og centrifugalventilatorer.

  Aksialventilatorer har skovle, som tvinger luften til at bevæge sig parallelt med ventilatorhuset, hvoromkring skovlene roterer. Aksialventilatorer blæser parallelt med ventilatoraksen (ligesom en bordventilator). Skovlenes rotation skaber et undertryk på bagsiden af ventilatoren, hvilket giver en fremadrettet luftstrøm. Aksialventilatorer har høj ydeevne, men er ikke konstrueret til  opbygge et eksternt statisk tryk, hvilket ofte vil gøre dem mindre egnet til tekstilbaseret ventilation.

  Centrifugalventilatorer har et bevægeligt skovlhjul, der består af en central aksel, hvorpå skovlene er placeret. Centrifugalventilatorer blæser luften ud vinkelret på ventilatorindløbet og roterer luften ud mod udløbet. Når luften passerer gennem skovlhjulet, forsynes luften med energi, hvilket får det totale luttryk til at stige. En centrifugalventilator genererer et højere tryk for en given luftmængde og kan justeres ved at skifte remskive. De støjer typisk mere end sammenlignelige aksialventilatorer, men evnen til at skabe højere eksternt tryk gør ventilatoren mere velegnet til tekstilbaseret ventilation.

 • Hvad er opholdszone?
  Opholdszonen er det område i et rum, hvor personer opholder sig i lang tid ad gangen og defineres som det område, hvor kvaliteten af indeklimaet holdes på et generelt niveau. Opholdszonen er ikke et standardiseret område, men en zone, som defineres fra det ene projekt til det andet i samråd med arkitekten og kunden. En opholdszone bliver normalt defineret som et område fra gulvet og op i en højde af 1,8 m for personer med stående arbejde og i en højde af 1,1 m for personer med siddende arbejde.

 • Hvad er opblandingsventilation?

 • Hvad er fortrængningsventilation?

 • Hvad er hybridventilation?

 • Hvad er to- og tredimensionale luftstråler?
  En to-dimensional luftstråle er kendetegnet ved, at den spredes i to retninger, hvilket betyder, at luftstrålen inducerer rumluft fra to sider af strålen. En to-dimensional stråle kaldes også en plan stråle. Luftstråler fra spalter og inject JET-systemer kan beskrives som to-dimensionale stråler.

  En tre-dimensional luftstråle spredes i tre retninger, hvilket betyder, at strålen inducerer rumluft fra alle sider af strålen (konisk stråle). En tre-dimensional luftstråle kaldes også en cirkulær stråle. Ved tekstilbaseret ventilation kan luftstråler fra dyser, inject LV og MV samt store huller betegnes som tre-dimensionale stråler. Dyser eller huller placeret tæt på hinanden betegnes dog som to-dimensional luftstrøm.

 • Hvad er totaltryk, statisk tryk og dynamisk tryk?
  Det totale tryk er det tryk, der skal frembringes af ventilatoren for at overvinde den samlede modstand i det tekstilbaserede ventilationssystem, dvs. tab i enkeltmodstande som bøjninger, friktionstab og det statiske tryk i systemet. Det totale tryk kan beregnes overalt i et tekstilbaseret ventilationssystem som summen af det statiske og det dynamiske tryk.

  Det statiske tryk, der måles i forhold til atmosfæretrykket, virker ens i alle retninger i kanalens tværsnit og holder tekstilet udspilet og presser luften ud gennem hullerne/dyserne.

  Det dynamiske tryk, hastighedstrykket, virker i luftens retning og transporterer luften fra A til B. Det dynamiske tryk er relateret til middellufthastigheden i kanalen.

 • Hvad er kastelængde?
  Kastelængden defineres som den største afstand fra indblæsningskanalen til et specifikt punkt i lokalet, hvor lufthastigheden netop er lig den ønskede sluthastighed, eksempelvis viso = 0,20 m/s. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kastelængden pr. definition gælder ved isotermiske forhold, og derfor skal beregningerne af lufthastigheder korrigeres, hvis den indblæste luft enten er koldere eller varmere end den omgivende rumluft.

  Kastelængden for en vægstråle er 40% længere end for en tilsvarende fristråle. Dette skyldes, at en vægstråle klæber til loftet pga. Coanda-effekten, og dermed bidrager kun den halve mængde rumluft til at nedbringe hastighedsniveauet.

 • Hvad er Coanda-effekt?
  Ved orientering mod en loftsflade vil strålen forsøge at "klæbe" til loftsfladen, fordi der skabes et undertryk mellem strålen og loftet, da der ikke kan tilføres erstatningsluft for den mængde rumluft, der medrives af strålen. Dette fænomen, kaldet Coanda-effekten, giver en forøgelse af kastelængden på √2 (1,4) i forhold til kastelængden for en fristråle, og hastighedsniveauet i strålen aftager tilsvarende langsommere. For at ydnytte Coanda-effekten skal lufthastigheden som minimum være 0,35 m/s.

 • Hvad er fristråle og vægstråle?
  Orienteres luftstrålen ud i det frie rum, fås det, der i strømningsteknikken kaldes en fristråle. Den turbulente luftstråle medriver luft fra omgivelserne, og strålens diameter øges proportionalt med afstanden fra indblæsningsåbningen samtidig med, at hastigheden i strålen aftager.

  Orienteres luftstrålen mod en flade, fås det, der i strømningsteknikken kaldes en vægstråle. Strømningen kan betragtes som en halveret fristråle, da fladen kan betragtes som symmetriplan. Maksimalhastigheden optræder tæt på fladen og er 40% større end den tilsvarende hastighed for en fristråle i samme afstand fra kanalen.

 • Hvad er lufttæthed?
  Lufttæthed er "vægten" af luft opgivet i kg/m³. Lufttætheden er afhængig af lufttemperaturen. Til  almindelige ventilationsformål ligger lufttætheden på  1,205 kg/m³.

 • Hvad er køle- og varmeeffekt?
  Køle- og varmeeffekten er ventilationsaggregatets evne til at køle og opvarme luften. Det måles som oftest i joule pr. sekund (watt) varme, som ventilationsaggregatet kan fjerne fra eller tilføre luften.  Køleeffekten afhænger af luftmængden og temperaturforskellen. For at fastslå den nødvendige køle- eller varmeeffekt er en beregning af rummets/bygningens belastning nødvendig. Denne  beregning skal omfatte intern varme, belastningen af rummet, vinduernes placering, isoleringseffekt, osv.

 • Hvad er medløb?
  Fra strømningsteknikken er det kendt, at huller placeret med indblæsningsretningen vinkelret på en lang hovedkanal kan forårsage problemer. Det primære problem består i, at luften har en tendens til at afbøje og strømme parallelt med hovedkanalen, medmindre hullerne er forsynet med ledeplader.

  Medløb vil i langt de fleste tilfælde forårsage problemer med luftfordelingen i lokaIet. I den ene ende af rummet (nærmest indløbet) kan der opstå problemer med stillestående luft, mens der i den anden ende kan opstå væsentlige trækgener som følge af medløbet. Medløb opstår, hvis indløbshastigheden (inde i kanalen) er væsentligt større end udblæsningshastigheden gennem hullerne i tekstilet. For at imødegå den generende afbøjning af strømningen (medløb) anbefaler KE Fibertec, at udløbshastigheden gennem hullerne som minimum er 35% højere end indløbshastigheden i kanalen.

  En anden faktor, der har betydning for medløbet, er størrelsen af det udskårne hul. Tilføres luften gennem store huller, vil luften altid have en tendens til at afbøje og strømme på langs af kanalen.

  I KE-DireJet Systemet er der aldrig problemer med medløb. Dysen er udformet med en længde, der bevirker, at luften indblæses vinkelret på hovedkanalen. I KE-Inject Systemet er hullerne udskåret direkte i tekstilet, hvorved der ikke er mulighed for ledeplader. Til gengæld optræder medløb heller ikke her i så udpræget grad. Dette skyldes, at lufthastigheden i centrum af hullet, dvs. vinkelret på hovedkanalen, sædvanligvis er højere i KE-Inject Systemet end i traditionelle systemer.

 • Hvad er induktion og induktionstal?
  Induktion er et resultat af luft, der blæses gennem et hul eller en dyse med høj hastighed. Den høje lufthastighed vil skabe et overtryk, hvilket medfører en tilstrømning og medrivning af rumluft hen mod den indblæste luftstråle. I det første forløb af luftstrømningen vil lufthastigheden være høj, men i takt med, at mængden af iblandet rumluft øges, vil lufthastigheden aftage.

  Induktionstallet er forholdet mellem indblæsningsluft og tilført luft i luftstrålen. Et højt induktionstal er et udtryk for, at ventilationssystemet har en god opblandingsevne. Induktionstallet vil stige i takt med, at afstanden til udsugningsåbningen øges.

 • Hvad er termisk indtrængningslængde?
  Den termiske indtrængningslængde er meget afgørende for, om luftfordelingen i praksis bliver som forventet. Den teori, der ligger til grund for vægstrømninger, er nemlig baseret på, at strålen ikke bliver så "tung", at den forlader loftsfladen før end forudsat. Sker det, vil lufthastigheden ved indgangen til opholdszonen blive større end kalkuleret, og for personer placeret i den zone, hvor strålen rammer, vil det føles ubehageligt.

 • Hvad er permeabilitet efter vask?
  Et væv vil normalt blive op til 15% mere åbent efter vask. Hvis vævet ikke er korrekt varmefikseret, kan permeabiliteten stige til 35-40% over det foreskrevne. Det anbefales at følge KE Fibertecs vaskeanvisning.

 • Hvad er krympning efter vask?
  Hvis KE Fibertecs vaskeprocedurer overholdes, vil krympningen ikke overskride 0,5%.

 • Hvordan finder jeg information om KE Fibertecs materiale